دستور العمل نگهداری از بلوئر هوادهی

 

دستور العمل نگهداری از بلوئر

بلوئرها:
اقدامات لازم قبل از راه اندازی یونیت بلوئر:
وقتی یک بلوئر براي اولین بار استارت می شود و یا برای تعمیر اساسی از روی فونداسیون قبلاً برداشته شده و قرار است مجدداً شروع به کار نماید. پیش بینی های ذیل باید انجام گیرد.
۱- داخل محفظه بلوئر و تمام مسیرهای لوله کشی به منظور اطمینان از عدم وجود هر گونه مواد خارجی و پاک نمودن مسیر بدقت باید بازرسی گردد.
۲- موتور و بلوئر طبق دستور العمل گفته شده باید در راستای یکدیگر قرار گرفته باشند و نیروی کشش تسمه مناسب ( نه کم و نه زیاد) باشد. (کشش تسمه نامناسب یا در راستای هم نبودن موتور و بلوئر می تواند سبب تخریب بلبرینگها و یا کوپلینگها گردد)
۳- روغن مناسب به کار رفته باشد، ارتفاع روغن در گیربکس در حالتی که بلوئر خاموش است تا سطح مشخص شده با شد. روغن زیاد باعث افزایش حرارت و صدا و نهایتاً تخریب خواهد شد و روغن کم در گیربکس سبب کاهش عمر دنده ها و بلبرینگها می گردد.
۴- روتورها را با دست بچرخانید تا اطمینان حاصل نمایید که در هیچ موضعی اصطحکاك یا مقاومتی در مقابل دوران روتورها وجود ندارد.
۵- دو یا سه دفعه موتور را استارت کنید و سپس سریع خاموش نمایید تا مطمئن شوید که روتورها به راحتی چرخش می کنند.
۶- بلوئر را روشن نمایید و اجازه دهید تا ۱۵ دقیقه بدون بار چرخش نماید. در این مدت مراقب نقاط بلوئر از قبیل سیلندر و محفظه بلبرینگها باشید تا به طور غیر عادي گرم نشوند.
۷- بلوئر را تحت فشار قرار داده و به تدریج فشار را زیاد نمایید. مثلاً مدت سی دقیقه و در یک ساعت بعد بلوئر را زیر بار مورد نظر قرار داده و تمام قسمت هاي آن را تحت نظر و مشاهده دقیق قرار دهید.
۸- بررسی ها و مراقبتها را در اولین روز کارکرد بلوئر مرتب تکرار نمایید.
۹- در صورتی که به کارکرد بلوئر مشکوك شدید، آن را فوراً خاموش و اشکالات احتمالی را مطالعه و بررسی نمایید. اگر اشکالی وجود داشته با شد، در مدت زمان کوتاه نیز می تواند خسارت جدی و مهمی ایجاد نماید. بنابراین اگر مشکل دستگاه اساسی نبود به کار بلوئر ادامه دهید.
جدول رفع ایرادات

ایراد مشاهده شده ردیف علت احتمالی اقدامات لازم جهت رفع ایراد
  
 
 
 
 
 
ظرفیت هوادهی کم است
۱ سرعت بلوئر کم است ممکن است تسمه شل باشد و نسبت به پولی لغزش نماید لذا لازم است نیروی کشش تسمه را تنظیم نمایید سرعت بلوئر را اندازه گیری نمایید با منحنی آن تطبیق داده و نتیجه گیری نمایید.
۲ فشار بلوئر بیش از حد است وکیوم تولید شده در ورودي از بلوئر و خروجی آن را کنترل نمایید و اطمینان یابید که شیرهاي حفاظتی درست نصب شده و نیز صحیح عمل می کنند.
۳ گرفتگی یا یک محل باز در مسیر لوله کشی وجود دارد. مسیر لوله کشی فیلتر، شیرهاي اطمینان و شیرهاي جداکننده را کنترل کنند و مطمئن شوید هیچ نقطه اي از مسیر خروجی نشتی ندارد.
۴ استهلاك زیاد است به طور طبیعی یا سریعتر از موقع در داخل بلوئر سایش بوقوع پیوسته و لقی ها زیاد شده است در اینصورت به مرکز تعمیرات مجاز مراجعه شود.
  
 
قدرت مصرفی زیاد است
۵ سرعت بلوئر خیلی زیاد است سرعت را اندازه گیري کرده و با منحنی عملکرد بلوئر تطبیق دهید و نتیجه گیري نمایید.
۶ فشارخیلی زیاد است به توصیه هاي ردیف ۲ و ۳ عمل نمایید.
۷ روتورها سایش داشته و یا عدم تعادلی وجود دارد. در پوسته بلوئر نقطه خیلی داغی باید بوجود آمده باشد. هم امتداد بودن پولی ها یا کوپلینگ که باید مجددا آن را کنترل نمایید.
۸ فیلتر هواکه مسدود شده است. فیلتر را تمیز و یا تعویض کنید.
  
حرارت تولیدي بیش از حد است.
۹ نوع روغن نامناسب یا مقدارش کم و زیاد است. نوع و مشخصات و ارتفاع مقدار روغن گیربکس را کنترل نمایید.
۱۰ افزایش فشار زیاد است به توصیه هاي ردیف ۲ و ۳ عمل نمایید.
۱۱ پولیها یا کوپلینگ هم امتداد نیستند آنها را کنترل و در یک امتداد نمایید.
۱۲ سرعت بلوئر خیلی کم است به توصیه ردیف ۱ عمل نمایید.
  
عملکرد بلوئر توام با صدا یا ارتعاش است.
 
 
۱۳ پولیها یا کوپلینگ هم امتداد نیستند به توصیه ردیف ۱۱ عمل نمایید.
۱۴ روتورها سایش داشته و عدم تعادل وجود دارد. به توصیه هاي ردیف ۷ و ۱۹ عمل نمایید.
۱۵ بلبرینگها و دنده ها کهنه شده اند بلبرینگها و دنده هاي نو باید جایگزین شوند. به مرکز تعمیرات مجاز مراجعه نمایید.
۱۶ بلوئر یا موتور یکی از قطعات یونیت شل شده. کنترل نموده و پیچهاي شل شده را یافته و محکم نمایید.
 در بلوئر کاهش و یا توقف حرکت وجود دارد.
 
۱۷ فشار خیلی زیاد است به توصیه هاي ردیف ۲ و ۳ عمل نمایید.
۱۸ پولیها و یا کوپلینگ در امتداد هم نیستند. به توصیه هاي ردیف ۱۱ عمل نمایید.
۱۹ در داخل بلوئر اجرام و یا قطعات خارجی وجود دارد بلوئر را تمییز و یا شستشو نموده و قطعات خارجی را بیرون بیاورید
محور دوران بلوئر شکسته است ۲۰ بار وارده بسیار زیاد بوده است دستگاه باید توسط مرکز تعمیرات مجاز تعمیر اساسی شود. قطر پولی باید مجدداً بررسی گردد.کشش تسمه کنترل شود تا زیاد نباشد. پولیها یا کوپلینگ در امتداد هم قرار گیرند و نحوه اتصال موتور به بلوئر تغییر یابد.

 
خلاصه دستور العمل نگهداري بلوئر

ردیف شرح عملیات وسایل لازم زمان تکرار
۱ گیریس کاري پمپ گیریس، پارچه تمیز،گیریس نسوز مرغوب با کد علمی NLGI  نظیر بتون ۲ نفت پارس یا ساناکو بلژیک  ۱۷۵ ساعت کار متناوب یا یک هفته کار پیوسته
  
۲
تعویض روغن گیر بکس ۰/۷ لیتر روغن  ۴۰SAE  برای محیط کمتر از ۳۲ در جه سانتیگراد، ۵۰SAE  برای محیط بالاتر از ۳۲ درجه سانتیگراد، قیف کوچک، آچار منا سب، پارچه تمیز ظرف براي تخلیه روغن کهنه
 
بار اول بعد از ۱۰۰ ساعت کار سپس بعد از هر یک ماه کار پیوسته یا ۷۵۰ سا عت کار مت ناوب (پیچ تخلیه روغن را به صورتی محکم نمایید که سر دنده انتهایی پیچ بیرون بماند.)
اخطار چنانچه حجم روغن در گیربکس بیشتر از مقدار مجاز فوق با شد، بلوئر صدمه شدید خواهد دید.
۳ تمیز کردن فیلتر هوا هواي فشرده ،آچار منا سب(از شستن فیلتر هوا خودداري نمایید.) هر هفته یکبار
۴ تعویض فیلتر هوا فیلتر هواي نو، آچار مناسب بعد از یک ماه کار پیو سته یا ۷۵۰ ساعت کار متناوب
۵ کنترل و تنظیم کشش تسمه آچار مناسب هفته اول یک روز در میان بعد از راه اندازي هر سه ماه یکبار
۶ تراز کردن سطح شاسی بلوئر آچار مناسب، تراز دقیق مهندسی، واشر با ضخامت هاي مختلف هفته اول یک روز در میان بعد از راه اندازي هر سه ماه یک بار
۷ مشاهده عمومی بلوئر هفته اول بعد از راه ا ندازيبلوئر یک روز در میان و سپس هر هفته یک بار، به منظور یافتن هرگونه ایراد احتمالی نظیر صداي غیر عادي، وضعیت تسمه ها،نشت روغن یا گریس ، شل شدن اتصالات
۸ از محکم بودن پیچ رو پولی ها اطمینان حاصل نمایید. هر دو هفته یک بار

 

 

For development purposes only
For development purposes only

This page can’t load Google Maps correctly.
Do you own this website?
تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت پارس بلوئر میباشد. © 1393

Leave a Comment