تعمیر سیل های آب بندی شافت دوار سیل دوار با انرژی فنر

سیل های آب بندی شافت دوار سیل دوار با انرژی فنر Bal Seal®
به شما توانایی کنترل دقیق اصطکاک و بهینه سازی اثربخشی آب بندی را در طیف وسیعی از مواد شیمیایی ، دما و فشار می دهد. مواد ژاکت پایه از پلی تترافلوئوراتیلن (PTFE) ، پلی اتیلن (PE) ، پلی اتر اترکتون (PEEK) و سایر پلیمرهای ویژه تشکیل شده است. ما این مواد را با مواد پیشرفته پرکننده ترکیب می کنیم تا خواص عملکرد را افزایش دهیم. در اینجا یک نمونه کوچک از موادی که برای نیازهای خاص کاربرد چرخشی فرموله کرده ایم ، آورده شده است.

Rotary Shaft Seal Profiles

When you’re sealing in rotary applications, speed is a primary consideration. Here’s a sampling of the thousands of profiles we’ve engineered for specific speed requirements.

High Speed Sealing

Designed for speeds up to 3000 ft./min, this seal features a metal locking ring that prevents rotation and promotes consistent sealing contact in thermal cycling conditions.

Bal Seal® high-speed rotary sealing diagram
Medium Speed Sealing

Designed for speeds of 750 ft./min, this seal employs an O-ring on the outer diameter. A canted coil spring energizer maintains a constant sealing force against the shaft.

Bal Seal® medium-speed rotary sealing diagram
Low Speed Sealing

This seal features a dynamic single contact lip that helps reduce friction and heat build-up at speeds up to 250 ft./min. Its design also allows for press-in mounting.

Bal Seal® low-speed rotary sealing diagram
Designs are provided as examples only. By precisely adjusting lip and heel geometries, energizer forces, and material formulations, we’ll create a solution that meets your unique rotary sealing requirements.

Leave a Comment