تعمیر روتورهای بلوئر

در مرکز تخصصی تعمیرات پمپ (MTTP)

دمنده روتور برای فشرده سازی بدون روغن هوا و سایر گازها طراحی و در نظر گرفته شده است و اصل روتس را در کار تحقق می بخشد. ویژگی طراحی چنین دستگاهی وجود دو روتور دوار همزمان است که وظیفه پیستون را بر عهده دارند. پیش از این این دستگاه ها نیاز به روغن کاری چرخ دنده داشتند که چرخ دنده ها را تامین می کرد و بنابراین کار آنها را همزمان می کرد. امروزه ایجاد شده و دمنده های روتور با روتاری بدون تماس با روتورها به فروش می رسند که از نیاز به دادن روغن به یک منطقه کاری دستگاه جلوگیری می کند. در حین تعمیر کارهای زیر انجام می شود: – برچیدن تجهیزات ؛ – تمیز کردن مکانیکی سطوح ؛ – پردازش فلز روتورها و مورد ؛ – جایگزینی جزئیات و گره هایی که از سیستم باقی مانده است. – مونتاژ تجهیزات با قرار دادن شکافهای توصیه شده

Leave a Comment